Algemene voorwaarden - HOT TOPIC
huur onze studio voor jouw project
low waste food studio

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen en definities

HOT TOPIC, vereniging onder firma, met zetel te Blekerijstraat 30, 9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0707.931.833 (hierna “Hot Topic”)

E-mailadres: info@hottopic.be

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1)              Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2)              Dienst(en): Food photography, receptenontwikkeling, grafische vormgeving en videografie

(3)              Dienstverlener: Hot Topic

(4)              Cliënt: Elke éénmanszaak of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener  en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

(5)              Huisreglement: Huisreglement inzake de huur van de Studio. Het Huisreglement maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden

(6)              Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)

(7)              Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de Offerte door de Cliënt (inclusief onderhavige Algemene Voorwaarden en het Huisreglement)

(8)              Partijen: De Dienstverlener en de Cliënt samen

(9)              Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(10)            Studio: Studio gelegen op de zetel van Hot Topic en die de Cliënt voor bepaalde duur kan huren

(11)            Website: www.hottopic.be

 

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen Hot Topic en de Cliënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen.

2.2 Door het aanvaarden van de Offerte en de Algemene Voorwaarden doet de Cliënt uitdrukkelijk afstand van de eigen algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Dienstverlening door derden

3.1  Hot Topic zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht.

 

Artikel 4. Geldigheid Offertes

4.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, voor een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan de Offerte niet meer worden aanvaard. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.Verplaatsingen zullen worden aangerekend aan 0,49 EUR/km.

4.2 Indien de Cliënt beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, die niet vermeld werden in de Offerte, dient er een nieuwe Overeenkomst te worden afgesloten.

 

Artikel 5. Prijs- en betalingsvoorwaarden

5.1 Hot Topic zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs of de prijs in regie zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. De Offerte is steeds exclusief BTW en exclusief kosten.

5.2 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. De Cliënt kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij Hot Topic met dien verstande dat als er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd in regie aan een uurtarief van 90,00 EUR (ex. BTW).

5.3 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij deze schriftelijk te protesteren binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. Indien de Cliënt vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur of de factuur betwist, schort dit de betaling van de factuur niet op.

5.4 In geval van laattijdige betaling of wanbetaling zal de Cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Hot Topic om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen en onverminderd de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Cliënt.

Daarnaast is Hot Topic bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan.

 

Artikel 6. Duur en beëindiging van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst tussen Hot Topic en de Cliënt is van bepaalde duur behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst van bepaalde duur kan door de Cliënt niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding die gelijk is aan vastgestelde forfaitaire prijs in de Offerte en de Overeenkomst.

6.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien de Cliënt de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en Hot Topic om die reden de samenwerking stopzet, dan dient de totale forfaitaire prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst nog steeds te worden voldaan door de Cliënt.

 

Artikel 7. Werkwijze

  1. Algemeen

7.1 Op basis van de input van de Cliënt zal Hot Topic een eerste moodboard/het ontwerp uitwerken. Bij het intakegesprek zal een checklist worden overlopen met een aantal parameters.

7.2 Hierna start Hot Topic met een voorontwerp van de moodboard/het ontwerp waarin alle nodige elementen worden verwerkt. Zodat de Cliënt een duidelijk zicht krijgt op het totaalconcept.

7.3 In ieder geval dient de volledige Dienst te kunnen worden opgeleverd binnen 6 maanden na het aanvaarden van de Offerte. Indien door het laattijdig aanleveren van de nodige feedback deze termijn niet kan worden gerespecteerd, behoudt Hot Topic zich het recht om een bijkomende vergoeding te factureren voor het finaliseren van de Dienst.

7.4 De forfaitaire prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst is steeds integraal door de Cliënt verschuldigd, niettegenstaande het al dan niet tijdig verlenen van feedback door de Cliënt. De Cliënt is ertoe gehouden de nodige feedback over te maken, zoals onderling door Partijen afgesproken, van Hot Topic, doch nalaten deze tijdig over te maken binnen de door Hot Topic vooropgestelde termijn heeft niet gevolg dat de volledige forfaitaire prijs niet integraal verschuldigd is door de Cliënt.

7.5 Het mogelijks niet kunnen finaliseren van de Diensten door een gebrek aan feedback van de Cliënt heeft geen aansprakelijkheid in hoofde van Hot Topic noch enige prijsvermindering tot gevolg. De eventuele gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien blijven derhalve volledig ten laste van de Cliënt.  Wanneer de Cliënt niet of niet tijdig de nodige informatie beschikbaar stelt, het voorbereidend werk dat werd afgesproken niet uitvoert of de nodige feedback niet geeft binnen de door Hot Topic vooropgestelde termijn en de uitvoering van de Dienst hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Cliënt.

7.6 De Cliënt zal de gevraagde informatie en materiaal tijdig ter beschikking te stellen. Hot Topic bepaalt de uiterlijke datum waarop deze informatie ter beschikking dient gesteld te worden. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

  1. Bijkomende bepalingen inzake Food Photography en video

7.7 In het kader van Food Photography zal er pas een fotoshoot worden ingepland indien Hot Topic van oordeel is dat het voorbereidend werk afgerond is.

7.8 De kosten voor voeding en decoratie op de dag van de fotoshoot zullen aan de Cliënt afzonderlijk worden gefactureerd binnen de 14 kalenderdagen nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden.

7.9 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er op de dag van de fotoshoot via Whatsapp zal worden gecommuniceerd en een akkoord via Whatsapp voor een bepaald beeld kan aanzien worden als een officiële aanvaarding. De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat de ontvangen beelden via Whatsapp niet mogen worden gebruikt maar enkel werden overgemaakt ter goedkeuring van de lopende fotoshoot.

  1. Opslag beelden en foto’s

7.10 Hot Topic zal de afgeleverde beelden, foto’s en ruw beeldmateriaal  tot 1 jaar na oplevering bewaren. Hierna zal er per project/jaar een vergoeding van 100 EUR (ex. BTW) worden aangerekend voor de opslag van de beelden en fotomateriaal.

 

Artikel 8. Opschorting van de overeenkomst

8.1 Hot Topic behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten indien zij vast stelt dat de Cliënt zijn verplichtingen, zoals opgenomen in de Offerte en de algemene voorwaarden, niet nakomt of indien de Cliënt niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij inlichten binnen een redelijke termijn (en met een maximum van 5 werkdagen) na kennisname over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht.

9.2 De Cliënt blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties.

9.3 Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Hot Topic alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. In ieder geval blijft de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de tijdelijke overmacht.

Als evenwel blijkt dat het blijvend onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 De Dienstverlener is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. De Dienstverlener neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Cliënt te beschermen. De Cliënt zal op zijn of haar beurt zonder toestemming van de Dienstverlener aan derden geen mededelingen doen over diens aanpak, werkwijze of (de inhoud van) de Offerte.

10.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerprechten en know-how) verkregen of ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst (de “Intellectuele Eigendom”), aan Hot Topic zullen blijven toebehoren.

11.2 Hot Topic geeft de Cliënt toelating (i.e. een gebruikslicentie) om de finale afgeleverde beelden, foto’s en/of producten, geheel of gedeeltelijk, als volgt te exploiteren:

  • Website van de Cliënt
  • Sociale mediakanalen van de Cliënt

11.3Hot Topic behoudt alle overige rechten. De Cliënt mag de afgeleverde beelden en/of het fotomateriaal niet bewerken.

11.4Deze gebruikslicentie wordt op exclusieve basis voor België overgedragen. De Cliënt mag deze rechten exploiteren maar niet overdragen aan een derde partij. De beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, heeft geen invloed op de gebruikslicentie van de aldus verleende intellectuele rechten. De Cliënt ontvangt deze licentie voor de volledige duur van de bescherming van de Intellectuele Eigendom en pas nadat zij al haar facturen (i.e. Offerte en bijkomende kosten) aan Hot Topic heeft voldaan.

11.5   De eventuele vergoeding voor deze gebruikslicentie wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs bepaald in de Overeenkomst.

11.6 Concepten, ideeën en voorstellen die voor de Cliënt worden ontwikkeld, alsook ruwe opnamen, foto’s en enig ander beeldmateriaal, vallen onder het auteursrecht en blijven in het bezit van Hot Topic. De Cliënt is niet bevoegd om deze aan derden kenbaar te maken noch over te dragen. In geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Hot Topic de Cliënt, organisatie(s) of perso(o)n(en) in kwestie aansprakelijk.

11.7 Ruw beeldmateriaal of onbewerkte foto’s worden niet gedeeld met de Cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11.8 Hot Topic behoudt zich het recht voor het fotomateriaal te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

11.9 Beelden of foto’s die gemaakt worden van de fotoshoot of productie- of opnameproces zelf (“making of”- materiaal) dat op eigen initiatief wordt gemaakt tijdens het leveren van prestaties of een opdracht, kunnen gebruikt worden ter promotie van Hot Topic met dien verstande dat dit steeds na de openbaarmaking van de door de Cliënt afgenomen bestelde producten of diensten gebeurt.

11.10 De Cliënt maakt zich sterk om bij het gebruiken van de foto’s/beelden duidelijk Hot Topic te vermelden als fotograaf/videograaf. De Cliënt maakt zich ook sterk dat derden (i.e. tijdschriften, tv, media, etc.) deze vermelding zullen plaatsen. De Cliënt zal aansprakelijk worden gesteld bij oneigenlijk gebruik van de foto’s/beelden zowel door zichzelf als door derden.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1  Hot Topic is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of Diensten verlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

12.2 Van de Cliënt wordt verwacht dat hij/zij Hot Topic stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst.

12.3 Hot Topic kan nooit aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Hot Topic haar aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade zal steeds beperkt zijn tot herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen of het opnieuw presteren van de te leveren Diensten.

12.4 De Overeenkomst bevat voor Hot Topic steeds middelen- of inspanningsverplichtingen, doch onder geen enkel beding resultaatsverplichtingen. Hot Topic verbindt zich er wel toe haar uiterste best te doen om de overeengekomen Dienst(en) correct te leveren en het beste resultaat na te streven, doch is hier tevens voor afhankelijk van de feedback die zij van de Cliënt dient te ontvangen op het eerste ontwerp. Hot Topic kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt of wanneer Cliënt nalaat de vereiste feedback binnen de vooropgestelde termijn te leveren.

12.5 Hot Topic werkt alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout.

12.6 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Hot Topic zal in alle gevallen beperkt zijn tot 75% van de door Hot Topic in het kader van de schade verwekkende diensten en/of producten aan de Cliënt gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen.

12.7. De Cliënt vrijwaart de Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Dienstverlener geleverde Diensten.

 

Artikel 13. Gegevensverwerking

13.1 Hot Topic is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

13.2 Door het goedkeuren van de Offerte en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst, verklaart de Cliënt zich akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Deze algemene voorwaarden dienen in samenhang te worden gelezen met de algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website van de Dienstverlener.

13.3   De persoonsgegevens van de Cliënt kunnen worden verwerkt in het kader van het klantenbeheer van Hot Topic, voor marketingdoeleinden en dienen om de overeenkomst tussen Hot Topic en de Cliënt naar behoren te kunnen uitvoeren.

13.4    De Cliënt heeft het recht om aan Hot Topic te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen, wanneer hij of zij niet langer klant zou zijn of niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van Hot Topic. Dit verzoek dient schriftelijk aan Hot Topic te worden gericht en zal door haar binnen een redelijke termijn uitgevoerd worden.

 

Artikel 14. Volledigheid en nietigheid

14.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en Hot Topic en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.

De goedgekeurde en aanvaarde Offerte maken samen met de algemene voorwaarden de Overeenkomst tussen partijen uit en vormen aldus een ondeelbaar geheel.

14.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een wettelijke of reglementaire bepaling zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een wettelijke of reglementaire bepaling. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

15.1 De Offerte, de bijhorende algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en haar algemene voorwaarden alsook van de daaruit voortvloeiende factuur/facturen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

 

Artikel 16.  Overdraagbaarheid

16.1  Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet overdragen dan met de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij.

 

Artikel 17. Klachten

17.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door Hot Topic dient de Cliënt dit zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na oplevering van de finale Dienst, schriftelijk gemeld worden aan Hot Topic.

17.2 Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde Diensten beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de Cliënt.

17.3 De betaling van de factuur of de ingebruik name van de opgeleverde Dienst zal als stilzwijgend vermoeden gelden dat de Cliënt tevreden is over wat er werd opgeleverd.

 

Artikel 18.  Vragen en opmerkingen

18.1 Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de dienstverlening van Hot Topic, kan deze steeds contact opnemen met sarah@hottopic.be.

 

BIJZONDERE BIJKOMENDE BEPALINGEN INZAKE HUUR STUDIO

19.1 Een huurperiode bestaat uit het aantal door de Cliënt gereserveerde uren. De huurperiode wordt door de Cliënt aangegeven via het online boekingssysteem door middel van het aanklikken van de gewenste tijdsblokken waarna deze worden geblokkeerd of via een overeenkomst op e-mail. De huurperiode geldt voor een minimum van 4 uur, dit is inclusief eventuele basisuitleg, opstellen van de belichting, opstellen van de personen of producten en eventuele visagie.

19.2 Het invullen én doorsturen van een reservatieformulier door de Cliënt wordt door Hot Topic enkel beschouwd als aanvraag. Wanneer de betaling in het reservatiesysteem is afgerond komt de Overeenkomst tot huur van de Studio tot stand. De reservatie wordt bevestigd via een e-mail na reservatie.

19.3 De annulering van de huur van Studio kan kosteloos tot 5 werkdagen voor de dag van de reservatie. Zo niet wordt alsnog 50% van de prijs aangerekend. Indien de Cliënt de huur van Studio wenst te annuleren binnen de 48u voor de reservatie zal alsnog 80% van het bedrag in rekening worden gebracht. Desgevallend de Cliënt recht heeft op een terugbetaling zal Hot Topic overgaan tot een terugbetaling binnen de 10 werkdagen na datum van annulering door de Cliënt op dezelfde betalingswijze gebruikt door de Cliënt.

19.4 Indien de Cliënt de Studio niet gebruikt voor de volledige afgesproken duurtijd van de huurperiode zal het verschil niet worden terugbetaald door de Hot Topic. Indien de Cliënt de huurperiode overschrijdt, zal er 75 EUR (ex. BTW) per begonnen half uur worden aangerekend.

19.5 De Cliënt zal de Studio in goede staat onderhouden en het Huisreglement respecteren. De Studio mag enkel gebruikt worden als fotostudio of kookstudio.

19.6 Bij het einde van de overeengekomen huurperiode terug te geven in perfecte staat zoals hij of zij deze heeft aangetroffen bij aanvang. Indien de Cliënt de Studio aan het einde van de huurperiode niet in een nette staat oplevert, dan is de Cliënt verplicht om tevens de schoonmaakkosten te betalen van 75 EUR (ex. BTW).

19.7 De Cliënt is verplicht alle gewone maatregelen te treffen die schade aan de Studio kunnen voorkomen. De Cliënt dient vòòr gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de Cliënt vooraf gemeld te worden. Indien er vooraf geen gebreken zijn gemeld zullen alle geconstateerde beschadigingen na gebruik door die Cliënt, voor rekening van die Cliënt komen.

19.8 De Cliënt is aansprakelijk voor diefstal en beschadiging van de beschikbaar gestelde apparatuur, de faciliteiten en het gebouw.

19.9 De Cliënt verklaart het Huisreglement te hebben ontvangen en te zullen naleven en doen naleven door haar aangestelden en bezoekers.