Verkoopsvoorwaarden - HOT TOPIC
huur onze studio voor jouw project
low waste food studio

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOT TOPIC 

Deze verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als gelezen en goedgekeurd door de opdrachtgever.

 

Algemene bepalingen – toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn volledig van toepassing op elk contract dat wordt

aangegaan tussen HOT TOPIC en de opdrachtgever, evenals op elke aanbieding en/of offerte

die wordt ingediend met het oog op een dergelijk contract, met uitsluiting van eventuele

andere voorwaarden van de opdrachtgever.

De toepassing van de algemene aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij

uitdrukkelijk verworpen. Elke bestelling van de opdrachtgever heeft automatisch tot gevolg

dat de huidige verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen

tussen de opdrachtgever en HOT TOPIC.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en ontwerpen die door HOT

TOPIC aan de opdrachtgever worden geleverd en zullen de contractuele verplichtingen van

beide partijen (het “Contract”) definiëren. Het verwijderen van een van de onderstaande

clausules uit de algemene voorwaarden zal in geen geval van invloed zijn op de andere

clausules die te allen tijde van toepassing blijven. In geval van twijfel over de interpretatie van

de clausules, zal de toegepaste interpretatie in het voordeel zijn van HOT TOPIC.

 

Offertes

Het Belgisch recht is van toepassing ongeacht de nationaliteit van de partijen en/of bestemming

van de goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht voor

het werk heeft gegeven, onder auteur degene die de opdracht heeft aanvaard, zijnde HOT

TOPIC.

Elke aanbieding of offerte gedaan door de auteur is 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld of

bij schriftelijk (al dan niet digitaal) akkoord van HOT TOPIC tot verlenging, en moet ondertekend

(per post of e-mail) beantwoord worden.

De opdrachtgever garandeert dat alle metingen, vereisten, specificaties en alle andere

gegevens door hem aangeleverd aan HOT TOPIC en waarop HOT TOPIC zich gebaseerd heeft

om een offerte te maken, correct, volledig, adequaat en niet misleidend zijn.

 

Prijzen

Tenzij anders vermeld in het contract, zijn alle prijzen die door HOT TOPIC worden vermeld

exclusief btw en andere door de overheid verplichte belastingen.

Onkosten voor aankoop of huur van specifieke apparatuur die moet worden gebruikt voor de

opdracht zijn exclusief en worden tevens aangerekend na overleg met de opdrachtgever.

De in de offertes vermelde prijzen en levertijden zijn prijsindicaties en levertijdindicaties. Zij

worden ter goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.

Betreffende de kosten voor afgelegde kilometers met betrekking tot de uitgevoerde opdracht

wordt altijd een kilometervergoeding van € 0,41/km aangerekend.

Eventuele opdrachtkosten zoals verplaatsingskosten, speciale verzendingskosten, etc. zullen

bovenop de prijzen aangerekend worden tegen kostprijs.

Aanpassingen of aanvullingen van het afgeleverde (beeld)materiaal of extra zaken die buiten

de vooropgestelde offerte of werkuren vallen zullen worden aangerekend aan een uurtarief van

80€ na overleg met de opdrachtgever.

 

Deadlines, uitbestedingen, leveringen

Alle deadlines en termijnen die zijn overeengekomen voor de uitvoering van de diensten of

opdracht worden door HOT TOPIC naar beste weten vastgesteld, op basis van informatie die

bij het maken van de aanbieding/offerte beschikbaar is en ter beschikking wordt gesteld. De

partijen erkennen en stemmen ermee in dat tijd niet essentieel is in relatie tot de uitvoering

van de diensten, maar HOT TOPIC zal redelijke inspanningen doen om de overeengekomen

deadlines te halen.

Bij overschrijding van de leveringstermijn – door welke oorzaak dan ook – heeft de opdrachtgever

geen recht en doet hij hierbij voor de goede orde afstand van elk recht om de nakoming

van zijn verplichtingen uit overeenkomst op het schorten, om de levering te weigeren of om

schadevergoeding te eisen.

HOT TOPIC is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering, voortvloeiend uit

veranderingen aangebracht door de opdrachtgever in de oorspronkelijke opdracht. De

gedeeltelijke benutting van de geleverde ontwerpen heeft eveneens de aanvaarding van het

geheel der geleverde ontwerpen tot gevolg.

HOT TOPIC heeft het recht om de uitvoering van de diensten of een deel ervan uit te besteden

aan derden of om de diensten van een derde partij te behouden bij de uitvoering van de

diensten.

Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven binnen

de 8 dagen na ontvangst van de factuur geschieden. De klacht ontslaat de opdrachtgever

echter niet van zijn verplichtingen tot betalen.

 

Wijzigingen, gebreken, aansprakelijkheid

Eventuele gebreken aan een deel van ontwerpen of diensten geven de opdrachtgever niet het

recht tot afkeuring van het geheel. Indien een deel der geleverde ontwerpen niet conform is

met de opdracht, is de verantwoordelijkheid van HOT TOPIC beperkt (a) ofwel tot teruggave

van de prijs voor dit niet conforme gedeelte (b) ofwel tot het hermaken van dit gedeelte. Dit

heeft echter geen invloed op de betaling van de overige gedeelten van deze opdracht of op

hiervan losstaande opdrachten, en kan dus geen aanleiding geven tot verdere schadevergoedingen.

Het goedkeuren van ontwerpen, teksten of beeldmateriaal ontslaat HOT TOPIC van

alle verantwoordelijkheid voor taalfouten, vergissingen, foutieve (bar)codes, weglatingen en

dergelijke.

De opdrachtgever dient het geleverd werk na te zien alvorens tot drukken over te gaan. In geval

van betwisting wordt de schadeloosstelling beperkt tot het hermaken van het werk en dit voor

zover bewezen is dat dit niet aan de normale vereisten beantwoordt. In geen geval kan een

verdere schadevergoeding door de opdrachtgever geëist worden en dit om welke redenen

ook.

De ontwerpen door HOT TOPIC voorgesteld zijn gebaseerd op ervaring en creativiteit. Het

toevertrouwen van een opdracht aan HOT TOPIC gebeurt op basis van referenties en

vertrouwen.

HOT TOPIC engageert zich in het voorstellen van kwalitatieve en doelgerichte ontwerpen en

video’s, op basis van haar technische en creatieve know how. Het herhaaldelijk afkeuren van

deze ontwerpen op basis van esthetische en/of subjectieve argumenten kan niet leiden tot

het stopzetten van de opdracht, of het niet betalen van de factuur.

HOT TOPIC is niet verantwoordelijk voor verlies of schade toegebracht aan voorwerpen en

documenten ons toevertrouwd. Voor wat kostbare oorspronkelijke stukken betreft moeten de

eigenaars deze op hun kosten laten verzekeren. Alle goederen worden verzonden op risico van

de opdrachtgever.

HOT TOPIC is niet verantwoordelijk voor technische falingen (down-periodes van web-servers,

down-periodes van mailservers, etc.) zonder dat dit specifiek is vermeld in de offerte

(gegarandeerde up time).

HOT TOPIC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen van één of meerdere

diensten in zoverre het hier om het risicogebied en/of de invloedssfeer van de telecom-aanbieder,

IT-serviceprovider of de stroomverzorgingsinstelling handelt. HOT TOPIC kan niet

aansprakelijk gesteld worden voor de aard van de data die via het internet beschikbaar en/of

bereikbaar zijn.

De aansprakelijkheid van HOT TOPIC m.b.t. verlies of schade, is beperkt tot de vergoeding van

het directe verlies of door de opdrachtgever geleden schade én beperkt tot een bedrag gelijk

aan de prijs (excl. btw) die tussen de partijen is afgesproken voor de diensten die rechtstreeks

met het verlies of schade verband houden. In geen geval zal het totale bedrag van de vergoeding

meer bedragen dan 20.000 euro (twintigduizend euro). Direct verlies of directe schade

bestaat uitsluitend uit:

– Redelijke kosten die de opdrachtgever gemaakt heeft om de gebrekkige prestaties van

HOT TOPIC recht te zetten;

– Redelijke kosten die de opdrachtgever gemaakt heeft om rechtstreekse schade of

verlies te voorkomen of te beperken;

– Redelijke kosten die de opdrachtgever gemaakt heeft om de oorzaak en de omvang

van de schade of verlies te bepalen.

HOT TOPIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of verlies, waaronder,

maar niet beperkt tot:

– Indirecte schade of verlies, verlies van omzet of winst, gemiste besparingen, schade

veroorzaakt door bedrijfsonderbrekingen;

– Schade aan de naam of reputatie van de opdrachtgever ;

– Verlies van goodwill;

– Verlies of beschadiging van audio-, video- en/of informatiedragers en het daarop

geregistreerde geluids- en/of videomateriaal;

– Verlies of schade door het (verplicht) gebruik van items van de opdrachtgever of derden;

– Verlies of schade door het inzetten van diensten van derden op uitdrukkelijk vraag van de

opdrachtgever;

– Diefstal, vernietiging of beschadiging van goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever

of een van zijn werknemers, onderaannemers of geautoriseerde bezoeker; en

– Verlies of schade veroorzaakt door een defect of onjuiste werking van verbindingen of

door de inferieure kwaliteit van deze verbindingen, ongeacht of deze zijn geïnstalleerd door

HOT TOPIC of derden, of door de inferieure kwaliteit van vertakkingsverbindingen

geïnstalleerd door HOT TOPIC voor de opdrachtgever of derden op verzoek van de

opdrachtegever.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor HOT TOPIC – zijn werknemers en/of derden die door

HOT TOPIC worden ingehuurd of toegelaten – bij elk verlies of elke schade in geval van

overlijden of lichamelijk/geestelijk letsel veroorzaakt door HOT TOPIC of derden die door de

opdrachtgever zijn ingehuurd voor de uitvoering van de diensten. Daarnaast ook voor diefstal,

vernietiging of beschadiging van eigendommen van de werknemers van HOT TOPIC en/of

derden ingehuurd of toegelaten door HOT TOPIC. De bepalingen van deze clausule zijn ook van

toepassing op alle natuurlijke personen en rechtspersonen die door HOT TOPIC worden

ingeschakeld bij de uitvoering van hun diensten.

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor verlies, schade, niet-uitvoering of vertraging in

uitvoering als gevolg van een geval van overmacht. Met een geval van overmacht bedoelen we

elke gebeurtenis die niet voorzien was en die buiten de controle van de partijen gebeurt, een

gebeurtenis die een partij verhindert om te voldoen aan de afgesproken verplichtingen,

inclusief, maar niet beperkt tot: brand, explosies, aardbevingen, droogte, overstromingen,

embargo, oorlog, invasie, revolutie, burgeroorlog, oproer, stakingen, uitsluitingen, terroristische

daden, etc.

 

Artistiek en intellectueel eigendom en oneerlijke mededingen

De opdrachtgever garandeert HOT TOPIC dat er geen intellectuele eigendomsrechten van

derden de uitvoering van de door HOT TOPIC geleverde diensten belemmeren, en dat de

opdrachtgever volledige en onbeperkte licenties heeft om eigen delen te integreren in het

programmamateriaal en om deze delen op te nemen op audio, video en/of andere informatiedragers.

De opdrachtgever wordt verondersteld eigenaar of gerechtigde te zijn van alle aangeleverde

logo’s, tekeningen, lettertypes, foto’s, teksten, muziek etc… dewelke hij door HOT TOPIC wil

laten gebruiken, bewerken of aanpassen. Eventuele misbruiken en de hieruit voortvloeiende

kosten zijn volledig ten laste van de opdrachtgever.

Alle door HOT TOPIC ontworpen schetsen, grafische ontwerpen en voorstellen, animaties,

presentaties, video’s, welke ook de gebruikte techniek wezen, zijn/blijven uitsluitend eigendom

van HOT TOPIC en mogen noch nagemaakt, noch vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke

en voorafgaande schriftelijke overeenkomst (al dan niet digitaal).

Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met om het even welk procédé

wordt beschouwd als namaking of oneerlijke concurrentie, wanneer zij uitgevoerd worden

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Het afstaan of aanrekenen door HOT TOPIC van deze schetsen, grafische ontwerpen, voorstellen,

animaties, presentaties, video’s, welke ook de gebruikte techniek weze, maakt op zichzelf,

behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op hetgeen

voorafgaat.

De opdrachtgever wordt beschouwd op de hoogte te zijn van de wetgeving op copyrights. Alle

aanvragen tot gebruik van eventueel copyright-beschermd materiaal (Sabam of andere

rechtsorganisaties) behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tenzij anders

vermeld in de originele offerte.

De opdrachtgever aanvaardt dat enkel met de aanmaak van het gevraagde product kan

gestart worden indien al het hervoor nodige materiaal (onder digitale vorm, behoudens anders

vermeld in de offerte) door hem werd aangeleverd.

 

Annulering – Beëindiging

De levering van de diensten of opdracht die zijn vastgelegd, kan alleen worden geannuleerd en

beëindigd door de opdrachtgever door middel van een schriftelijke kennisgeving aan HOT

TOPIC voorafgaand het begin van de uitvoering van de werkzaamheden. In geval van annulering/

beëindiging vóór de bevestiging van de opdracht, is de opdrachtgever altijd verantwoordelijk

om HOT TOPIC te vergoeden voor de gemaakte voorbereidingskosten. In elk geval,

wanneer de annulering/beëindiging door de opdrachtgever aan HOT TOPIC wordt

gemeld minder dan 12 uur vóór de aanvang van de werken, is de opdrachtgever aansprakelijk

voor het betalen van de volledige afgesproken prijs. In elk geval, wanneer de annulering/beëindiging

door de opdrachtgever aan HOT TOPIC wordt gemeld meer dan 24 uur vóór de aanvang

van de werken, is de opdrachtgever aansprakelijk voor het betalen van de helft van de

afgesproken prijs.

In de volgende omstandigheden kan HOT TOPIC door middel van een schriftelijke

kennisgeving aan de opdrachtgever de levering van diensten annuleren, of een deel ervan

beëindigen:

– Indien zich een verandering in omstandigheden voordoet waardoor het voor HOT TOPIC

onredelijk is om zijn verplichtingen na te komen; of

– Indien de naleving van de afspraken het risico van strafrechtelijke vervolging of enig

ander juridisch risico voor één van de partijen in gang zet.

Elke partij kan het contract enkel ontbinden indien de andere partij één van haar wezenlijke

verplichtingen heeft geschonden, en nadat een ingebrekestelling is ontvangen met een

volledige en gedetailleerde omschrijving van het verzuim, met een redelijke respijtperiode, als

de andere partij nalaat om dit verzuim binnen de redelijke respijtperiode recht te zetten.

Elke partij kan de overeenkomst, of een deel ervan, met onmiddellijke ingang beëindigen met

een schriftelijke kennisgeving, indien de andere partij: (i) onderhandelingen met één van haar

schuldeisers start of soortgelijke stappen onderneemt om haar schulden of een deel ervan te

regelen; of (ii) een schuldregeling aangaat met haar schuldeisers; of (iii) een schorsing van

betaling aanvraagt; of (iv) een ontbindingsorder aanvraagt of het voorwerp is van een

liquidatie-, curatele of administratiefrechtelijke procedure; of (v) in liquidatie gaat, vrijwillig of

verplicht; of (vi) kampt met de opheffing van alle of een substantieel deel van haar eigendom;

of (vii) ophoudt of dreigt te stoppen met de zaak of niet in staat is om haar schulden te

betalen; of (viii) lijdt aan soortgelijke gerechtelijke gebeurtenissen of omstandigheden. Een

partij die het contract op deze basis beëindigt, is in geen geval verplicht om reeds ontvangen

gelden terug te betalen of voor enige compensatie te betalen. De opdrachtgever kan

gemaakte afspraken slechts beëindigen indien zich één van de gebeurtenissen voordoet die

uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd.

 

Betalingen

Bij goedkeuring van de offerte wordt een voorschot gevraagd van 50% op het totaalbedrag

vermeld op de offerte.

De in offertes vermelde prijzen zijn prijsindicaties. Zij worden te goeder trouw en zo nauwkeurig

mogelijk opgegeven maar kunnen afwijken van het verschuldigde bedrag bij facturatie. De

opdrachtgever wordt steeds op voorhand geïnformeerd over eventuele prijsstijgingen of

bijkomstige kosten.

Van zodra de opdrachtgever zijn akkoord heeft gegeven betreffende het overgaan tot drukken

wordt een voorschot gevraagd van 50% op de totale drukkost. De resterende 50% wordt

gevraagd bij aflevering van het desbetreffende drukwerk. Hiervoor ontvangt de opdrachtgever

één of meerdere tussentijdse facturen.

Bij beeïndiging van de opdracht worden alle resterende kosten voor creatie en opvolging

doorgefactureerd.

Iedere persoon die voor rekening van derden of met verzoek te factureren aan derde een

bestelling plaatst, maakt zich sterk voor de derden, overeenkomstig artikel 1120 burgerlijk

wetboek en zal steeds persoonlijk verantwoordelijk blijven voor de betaling zo deze niet door

derden tijdig werd uitgevoerd.

Facturen zijn betaalbaar door middel van overschrijving op rekening van HOT TOPIC en dit

binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling of onvolledige betaling binnen de gestelde

termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt deze factuur na 1 schriftelijke

herinnering (al dan niet digitaal) verhoogd met een rente van 10% per maand vanaf de

vervaldag tot de datum van betaling van het volledige bedrag (inclusief interesten).

Niet betaling na aangetekend schrijven (aanmaning tot betaling) geeft HOT TOPIC het recht de

gepubliceerde/online geplaatste/aangemaakte werken werken offline te halen ter bescherming

van het recht op artistieke eigendom. Offline halen van de gepubliceerde/online geplaatste/

aangemaakte werken wordt 1 week op voorhand aangekondigd door een digitaal schrijven.

HOT TOPIC kan hierbij niet verantwoordelijk worden geacht voor technische problemen of faling

die hierbij kunnen voorkomen. Offline halen van de gepubliceerde / online geplaatste /

aangemaakte werken ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot

betalen.

Partijen zullen alleen naar de rechter stappen nadat er redelijke inspanningen zijn gedaan om

het geschil in onderling overleg te regelen. Alle klachten moeten geldigheidshalve binnen de 8

dagen geschieden. Alle geschillen worden beslecht door de rechtbanken te Gent.

 

Slotbepalingen

De interpretatie en implementatie van deze Algemene Voorwaarden valt uitsluitend onder de

wetten van België.

Informatie die door HOT TOPIC als vertrouwelijk wordt gemarkeerd, zal door de opdrachtgever

altijd als vertrouwelijk worden behandeld en omgekeerd. De ontvanger van vertrouwelijke

informatie zal deze informatie alleen gebruiken voor

de doeleinden waarvoor de informatie werd verstrekt.

In het geval dat één van de bepalingen op enig moment ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te

zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. HOT TOPIC en de opdrachtgever zullen, in

voorkomend geval, alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de bepaling die getroffen

is door ongeldigheid in overeenstemming met de wet wordt vervangen door een contactuele

bepaling met een soortgelijk effect (ook m.b.t. het verleden), en brengen die zo veel als

mogelijk in overeenstemming met het oorspronkelijke doel.

HOT TOPIC is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk

aan te passen zonder instemming van haar opdrachtgever, doch met de verplichting deze

wijzigingen schriftelijk ter kennis te brengen.

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOT TOPIC verhuur studio

Deze verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als gelezen en goedgekeurd door de huurder.

Gegevens verhuurder HOT TOPIC food studio

Blekerijstraat 30/001 – 9000 Gent, België

tel: Sarah Ghijselinck: +32 473 24 22 56 – Casimir De Kimpe: +32 472 26 95 37

ondernemingsnummer: BE0707 931 833 – rekeningnummer: IBAN BE66 7340 6261 6943

 

De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder (die de reservering heeft voltooid via

het online reservatie systeem of via mail contact heeft gehad) van de verhuurder (HOT TOPIC,

Sarah Ghijselinck & Casimir De Kimpe) de goedkeuring van zijn reservering heeft ontvangen.

De te huren foodstudio is gelegen aan de Blekerijstraat 30/001, 9000 Gent in België en maakt deel

uit van de onderneming HOT TOPIC VOF. De toegang is uitsluitend voor de verhuurder en huurder

van de studio. De studio bestaat uit één ruimte die ter beschikking wordt gesteld na een overeenkomst

tussen huurder en verhuurder.

 

Huurperiode

Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. De huurperiode wordt

door de huurder aangegeven via het online boekingssysteem door middel van het aanklikken van

de gewenste tijdsblokken waarna deze worden geblokkeerd of via een overeenkomst op e-mail. De

huurperiode geldt voor een minimum van 4 uur, dit is inclusief eventuele basisuitleg, opstellen van

de belichting, opstellen van de personen of producten en eventuele visagie.

 

Reservatie

De reservatie is pas definitief en zal dus ook aangegeven worden in de publieke agenda, nadat de

verhuurder (en huurder) het bewijs van betaling van het gehele huurbedrag heeft ontvangen. Het

invullen én doorsturen van een reservatieformulier door de huurder wordt door de verhuurder

enkel beschouwd als aanvraag. Wanneer de betaling in het reservatiesysteem is afgerond ben je

zeker van je reservatie. Wanneer het invullen van de gegevens nog niet afgerond is blijft de gekozen

tijdsblok gereserveerd voor de huurder tot de betaling is afgerond of de reservatie geannuleerd

wordt. Alles wordt bevestigd via een e-mail na reservatie.

 

Prijzen

Tenzij anders vermeld in e-mail of offerte, zijn alle prijzen die door HOT TOPIC worden vermeld

exclusief btw en andere door de overheid verplichte belastingen. Onkosten voor aankoop of huur

van specifieke apparatuur die moet worden gebruikt voor de opdracht zijn exclusief en worden

tevens aangerekend na overleg met de opdrachtgever. De in de offertes vermelde prijzen en

levertijden zijn prijsindicaties en levertijdindicaties. Zij worden ter goeder trouw en zo nauwkeurig

mogelijk opgegeven. Betreffende de kosten voor afgelegde kilometers met betrekking tot de

uitgevoerde opdracht wordt altijd een kilometervergoeding van € 0,41/km aangerekend. Eventuele

opdrachtkosten zoals verplaatsingskosten, speciale verzendingskosten, etc. zullen bovenop de

prijzen aangerekend worden tegen kostprijs. Aanpassingen of aanvullingen of extra zaken die buiten

de vooropgestelde offerte of werkuren vallen zullen worden aangerekend aan een uurtarief van

80€ na overleg met de opdrachtgever.

 

Betaling / Laattijdige of wanbetaling van facturen

De betaling kan enkel via overschrijving gebeuren. Het rekeningnummer staat vermeld op de

algemene voorwaarden. Indien er een factuur is opgemaakt en niet tijdig wordt betaald wordt dit

automatisch doorgestuurd naar onze advocaten.

 

De annulatie van een huurperiode

De annulatie van een huurperiode wordt enkel en alleen terugbetaald indien ze wordt gemeld

binnen de periode tot minimum 5 werkdagen voor de dag van de reservatie. Zoniet wordt 50%

aangerekend. Minimum 48 uur op voorhand annuleren is aan 100% betalen. Hiervan wordt in geen

enkel geval afgeweken. In het tijdig afzeggen van een huurperiode zal het gehele huurbedrag door

de verhuurder worden teruggestort op het rekeningnummer dat door de huurder werd gebruikt om

de betaling uit te voeren voor de oorspronkelijke boeking. De verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid

voor het niet kunnen plaatsvinden van het effectieve gebruik van de studio door de

huurder. Indien de huurder de studio niet gebruikt voor de volledige afgesproken duurtijd van de

huurperiode zal het verschil niet worden terugbetaald door de verhuurder.

 

Onderhoud

De huurder zal de ter beschikking gestelde ruimte gebruiken als een goede huisvader en deze in

een goede staat houden. De ruimtes mogen enkel gebruikt worden als fotostudio of kookstudio. Er

zullen geen activiteiten gehouden worden die storend zijn voor de andere gebruikers, of op enige

manier schade aanbrengen aan het gebouw of de inrichting, zonder de aard of de bestemming

ervan te veranderen en het bij het einde van de overeengekomen huurperiode terug te geven in

perfecte staat zoals hij of zij deze heeft aangetroffen bij aanvang. Indien de huurder de studio aan

het einde van de huurperiode niet in een nette staat oplevert, dan is de huurder verplicht om

tevens de schoonmaakkosten te betalen van € 50,- ex btw per uur.

De gemeenschappelijke ruimtes, inclusief de keuken dienen na gebruik altijd proper achtergelaten

worden en moeten vrij toegankelijk blijven voor de andere gebruikers. De huurder moet alle

herstellingen die krachtens de wet, de gebruiken of de overeenkomst ten laste van de huurder zijn

onmiddellijk en op zijn kosten uitvoeren.

De huurder is verplicht alle gewone maatregelen te treffen die schade aan het gehuurde goed

kunnen voorkomen (bv. sluiten van de deuren, niet afdekken van warmtebronnen, niet met scherpe

voorwerpen op de studiovloer krassen, niet roken of vuur maken binnenin het pand noch apparaten

gebruiken die werken op basis van een vlam, het materiaal die er beschikking wordt gesteld

gebruiken waarvoor het dient, geen afval in de toiletten gooien, waterkranen sluiten indien niet in

gebruik, geen gaten maken in de wanden, enz.). De huurder dient vòòr gebruik van de apparatuur

deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging

of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden. Indien er vooraf geen

gebreken zijn gemeld zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door

die huurder, voor rekening van die huurder komen.

 

Aanpassingen aan het interieur of de infrastructuur

Het is de huurder verboden het gehuurde goed te veranderen, te verbouwen of te gebruiken voor

een ander doeleind dan het maken van foto- en video-opnames of eten te bereiden zonder

voorafgaande schriftelijke toelating van de verhuurder. Kleine werken van louter inwendige

schikking vallen niet onder dit verbod (bv. verplaatsen van meubilair of statieven). Elke verandering,

verbouwing of nieuwe bouw zonder uitzondering, uitgevoerd met of zonder de toestemming van de

verhuurder, wordt van rechtswege en zonder vergoeding eigendom van de verhuurder, die vrij blijft

ze te behouden of te doen verdwijnen, zo in de loop als bij het einde van de huur.

 

Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor diefstal en beschadiging van de beschikbaar gestelde apparatuur,

de faciliteiten en het gebouw. De huurder erkent bij akkoord verklaring van deze Algemene

Voorwaarden, ook namens alle andere tijdens de huurperiode aanwezige personen en dieren, de

aansprakelijkheid van het gehuurde. Tevens verklaart de huurder daarmee te beschikken over de

benodigde vaardigheden voor het professioneel gebruik van het gehuurde en de omgeving. Voor

gebruik van apparatuur dient de huurder deze te controleren op aanwezigheid en beschadigingen.

Wanneer iets afwezig is of beschadigd is, wordt dit vooraf gemeld door de huurder. Indien

voorafgaand aan de huurperiode hiervan geen melding wordt gedaan, worden na afloop van de

huurperiode alle geconstateerde ontbrekende zaken en beschadigingen doorgerekend aan de

huurder. De huurder laat de studio achter zoals hij deze heeft aangetroffen bij aanvang. Zonder

schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de foodstudio geleend of meegenomen

worden door de huurder. HOT TOPIC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat

mensen ziek worden van eventuele voedselvergiftigingen, dit valt onder geen beding op de

verantwoordelijkheid van de huurder.

 

Verzekeringen, diefstallen, beschadiging

De huurder verklaart bij akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden. De gebruiker dient de

waarde van de persoonlijke goederen die in de werkplek aanwezig zijn zelf en voor eigen rekening

te verzekeren en tevens te beschikken over een BA verzekering. De huurder dient beschadigingen

en vermiste voorwerpen 100% te vergoeden, op basis van nieuwwaarde of herstelwaarde, ongeacht

zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal worden onmiddellijk gemeld aan de politie.

Verlenging van de huurperiode

Indien de huurder de foodstudio langer nodig heeft dan de gereserveerde periode én de fotostudio

of kookstudio is beschikbaar in de uren daaropvolgend, dient de verlenging ter plekke betaald te

worden naar het op dat moment geldende tarief (zie website). Contante betaling of betaling via

Payconiq by Bancontact is mogelijk.

 

Overmacht

In geval van overmacht is HOT TOPIC niet gehouden haar verplichtingen jegens de huurder na te

komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder

overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming

van haar verplichtingen jegens de huurder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die

omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen,

storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen,

niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken

van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Bij slechte weersomstandigheden sneeuw, ijs

kan enkel vrijstelling verkregen worden van de annuleringskosten indien de wegen op het moment

van uw reservatie er gevaarlijk of onberijdbaar bijliggen.

 

Algemene huisregels:

1. De studio mag door de huurder enkel gebruikt worden voor fotografie- of videodoeleinden,

kookdoeleinden of vergaderaangelegenheden.

2. De huurder is onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor iedereen die hij of zij voor zijn opdracht

toegang verleent tot de fotostudio/kookstudio met inbegrip van de binnenkoer voor de

fotostudio/kookstudio. Zowel personen als dieren.

3. Roken en het gebruik van illegale drugs is niet toegestaan in de fotostudio en het hele gebouw

waar de fotostudio zich in bevindt, inclusief de binnenkoer voor de fotostudio/kookstudio.

4. De algemene voorwaarden zijn van kracht wanneer nadat huurder en verhuurder akkoord zijn

gegaan met de reservering.

5. De huurder wordt geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Onderverhuring en overdracht van huur zonder de schriftelijke toestemming zijn verboden.

 

Slotbepalingen

De interpretatie en implementatie van deze Algemene Voorwaarden valt uitsluitend onder de

wetten van België. Informatie die door HOT TOPIC als vertrouwelijk wordt gemarkeerd, zal door de

huurder altijd als vertrouwelijk worden behandeld en omgekeerd. De ontvanger van vertrouwelijke

informatie zal deze informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor de informatie werd

verstrekt. In het geval dat één van de bepalingen op enig moment ongeldig of niet-afdwingbaar

blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. HOT TOPIC is ten allen tijde gerechtigd deze

algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen zonder instemming van haar

huurder, doch met de verplichting deze wijzigingen schriftelijk ter kennis te brengen.