Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden - HOT TOPIC
huur onze studio voor jouw project
low waste food studio

Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Privacyverklaring

HOT TOPIC vindt de bescherming van jouw privacy en jouw gegevens zeer belangrijk, en in navolging hiervan hebben wij een privacybeleid opgemaakt.

Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement.

 

 

 1. Identiteit?
  HOT TOPIC, vereniging onder firma, met zetel te Blekerijstraat 60, 9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0707.931.833  (hierna “HOT TOPIC”)
  E-mailadres: sarah@hottopic.be
 2. Welke persoonsgegevens verwerken wij
  HOT TOPIC verzamelt alleen de persoonsgegevens die door jou werden bezorgd. Zo zal jij bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres aan mij bezorgen indien jij je inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer jij gebruik wenst te maken van onze diensten.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die HOT TOPIC verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsgegevens
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website
  • Internetbrowser en apparaat type

  HOT TOPIC verwerkt jouw gegevens dus enkel (i) voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou (de klant) en HOT TOPIC, (ii) voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of (iii) wanneer HOT TOPIC een rechtmatig belang heeft dit te doen en jouw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven).

 3. Cookies
  HOT TOPIC gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. HOT TOPIC gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan deze website heb ik jou al geïnformeerd over deze cookies en heb ik jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 4. Waarvoor verwerken wij jouw gegevens?
  HOT TOPIC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op grond van Artikel 6 AVG:

  • Bezorgen van een freebie of product aangekocht via de website
  • Verzenden van de nieuwsbrief
  • Informeren inzake wijzigingen van onze diensten en producten
  • HOT TOPIC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de BTW – aangifte
 5. Rechten van de klant
  Je hebt (onder bepaalde voorwaarden) recht op:

  • Opvragen van een kopie van jouw persoonsgegevens,
  • Correctie vragen van jouw persoonsgegevens,
  • Vragen dat jouw persoonsgegevens worden gewist,
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden),
  • Jouw toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van onze nieuwsbrief).

  Je kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar sarah@hottopic.be.

  HOT TOPIC wenst jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

 6. Bewaringstermijn gegevens
  HOT TOPIC bewaart jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “Waarvoor verwerk ik jouw gegevens?”.
  Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan HOT TOPIC jouw gegevens langer bewaren.
 7. Beveiliging gegevens
  HOT TOPIC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neem alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Indien je de indruk zou hebben dat jouw gegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact met me op via sarah@hottopic.be.
 8. Delen van de gegevens met derden
  HOT TOPIC zal jouw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc).
  Indien het noodzakelijk is dat HOT TOPIC in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat HOT TOPIC jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer HOT TOPIC hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van mijn rechten.In geen geval zal HOT TOPIC jouw persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.
  Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door HOT TOPIC beheerd worden. HOT TOPIC is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.
 9. Vragen
  Als je een vraag hebt over dit privacybeleid of over de behandeling van jouw gegevens, contacteer mij dan door een e-mail te sturen naar sarah@hottopic.be.

 

 

Gebruiksvoorwaarden

 1. Algemeen
  Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbind jij je deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.
 2.  Intellectuele eigendomsrechten
  De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren HOT TOPIC of derden toe. Het is verboden zonder HOT TOPIC voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 3. Niet toegestaan gebruik van de website
  Je verbindt je er onder meer toe om:

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder ons hiervoor een voorafgaandelijke toestemming te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

 4.  Informatie op de website
  De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. HOT TOPIC staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. HOT TOPIC is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen. HOT TOPIC behoudt haar uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

 5. Links naar andere websites
  Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. HOT TOPIC heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

 6. Adviezen via de website
  Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat HOT TOPIC hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. Je dient HOT TOPIC steeds te contacteren voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie toegespitst advies.
   
 7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
  De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

 

 

WETTELIJKE INFORMATIE

Identificatie: HOT TOPIC, vereniging onder firma

Zetel: Blekerijstraat 60, 9000 Gent,

Ondernemingsnummer 0707.931.833

RPR – Gent

BTW: BE0707.931.833

E-mailadres: sarah@hottopic.be

Telefoonnummer: 0473242256